Cílem Evropského týdne je snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání

-Red-, 2. října 2008

Cílem Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se uskuteční ve dnech 20. – 24. října 2008, je snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. V rámci této týdenní kampaně, kterou organizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), proběhnou činnosti, které zdůrazní význam hodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik. Agentura EU-OSHA rovněž vypracovala novou zprávu na téma „Hodnocení rizik“. Jejím záměrem bylo poukázat na praktické možnosti, jak lze řídit a omezovat rizika na pracovišti.

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí kampaně „Zdravé pracoviště“ zaměřené na hodnocení pracovních rizik. Během tohoto týdne budou v celé Evropě v rámci kampaně probíhat stovky akcí a činností. Na konferencích, výstavách, školeních a dalších aktivitách budou spolupracovat velké i malé společnosti. Společným tématem propojujícím všechny tyto akce je zdůraznění významu provádění hodnocení rizik na každém pracovišti.


Ředitel agentury EU-OSHA, říká: „Každé tři a půl minuty v EU někdo zemře v důsledku působení faktorů souvisejících s prací a každé čtyři a půl vteřiny dojde v EU k pracovnímu úrazu, v jehož důsledku dojde k pracovní neschopnosti v délce více než tři pracovních dny. To je nepřijatelné! Potřebujeme změnu a tato změna začíná hodnocením rizik na pracovišti. Musíme dosáhnout toho, aby si zaměstnavatelé, pracovníci, zástupci zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a politici uvědomili, že řádné hodnocení rizik je klíčové pro kvalitní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.”


Podle zprávy Českého statistického úřadu špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko patří i v České republice k hlavním příčinám pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny. V roce 2007 byl nesprávný odhad rizika uveden v 80,5 % případů. Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu (46,6 %), po němž následují obchod, oprava motorových vozidel a výrobků (12,2 %) a stavebnictví (7,9 %). Průzkum ukázal, že v posledním ze zmiňovaných oborů nejčastěji dochází k pracovním úrazům s následkem smrti, a to ve 28,7 % případů. Celkově bylo v roce 2007 statisticky podchyceno 188 smrtelných pracovních úrazů, což je o 36 případů více než v roce 2006.


Úspěch kampaně „Zdravé pracoviště“ a jejího Evropského týdne BOZP je do velké míry podmíněn podporou sítě kontaktních míst agentury EU-OSHA ve 27 členských státech EU a přistupujících zemích. Významnou úlohu hraje i přínos mnoha místních a regionálních iniciativ, které realizují odborové organizace, podniky, nevládní organizace a orgány státní správy. Všechny tyto činnosti dávají jasně najevo, že prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání je v Evropě nejvyšší prioritou.


Nově zveřejněný časopis věnovaný hodnocení rizik je jednou z mnoha iniciativ pro zvyšování informovanosti o významu řádného řízení rizik. Uvádí příklady osvědčených postupů pro zlepšování řízení rizik na pracovišti od ministerstev, organizací zaměstnavatelů a odborářů z celé Evropy.

-Red-