Založení zelinářské zahrady, část VI.

-dk-, 17. srpna 2004

Pravidelný seriál podle knihy Jindřicha Vaňka - Vaňkův zahradnický rádce - dnes pokračuje již šestou částí. Tentokrát se budeme zabývat problematikou 'Moření semene' a 'Ošetřování sadby v pařišti'.

Moření semene

Třebaže semena dodaná velkým závodem semenářským jsou dobře čištěná, takže máme plnou záruku za to, že jsou prosta různých choroboplodných zárodků, které by mohly snížiti klíčivost semene nebo býti příčinou onemocnění, ba i zahynutí mladých semenáčků, čímž by mohla pěstiteli vzniknouti veliká škoda, jest přece lépe, když semena před výsevem moříme. A to proto, že nejsme si jisti tím, že zárodky mnoha záludných chorob, mikroorganických to hub, nejsou obsažené v zemi, do které semena vyséváme.

Různých "mořidel" semene jest dosti velký počet, v zahradnické praksi, ale osvědčil se a nejvíce se užívá "Uspulun". Postačuje ho pouze nepatrné množství, abychom mohli veškerá semena, pokud jich vyséváme, ochrániti: 50 gr zředěného Uspulunu ve 20 l vody postačuje k moření 100 kd semen, tedy 5 gr k moření 10 kg semen, množství, kterého se v domácích zahrádkách sotva kdy vysévá. Proto pro spotřebu vlastní jest náklad, spojený s mořením semene, jen velice nepatrný. Dlužno ale ještě připomenouti, že do zásoby na dlouhou dobu předem mořiti semena se nemají. Doporučovalo by se ale, hlavně tam, kde stávají větší kolonie rodinných a domácích zahrádek menších, aby několik majitelů mořilo semena společně, čímž by prostředku tohoto bylo náležitě využito.

Semeno moříme tak, že nasypeme ho do připraveného roztoku a ponecháme v něm po dobu 10-15-20 minut - dle velikosti semene a jeho tvrdosti - pak scedíme, rozložíme a necháme oschnouti, abychom mohli pravidelně vysévati. Také můžeme ovšem semeno kropiti tak, aby roztokem bylo zcela zasaženo.

Moření semene osvědčilo se zejména proti černání lodyh a kořenového krčku, mladých rostlinek v pařištích (kapustovitých zelenin, fial, aster, celosií a pod.) a mnohým jiným chorobám, tedy i hlence (boulovatosti). Ovšem že musíme se snažiti i jinak uchrániti rostlinky před chorobami a sice řídkým výsevem, opatrnou zálivkou a vzduchováním, jakmile a pokud tomu povětrnost dovoluje.


Ošetřování sadby v pařišti

Je-li uvedeno ke konci předminulé stati, že po výsevu jest možno ponechati pařiště kryté po 3-4 dny, bylo by toto tvrzení v rozporu se zásadou, že semeno ke vzklíčení vyžaduje mimo teplo a vláhu také světlo. Tedy pařiště můžeme nechati zakryté pouze tehdy, nastane-li nahodile povětrnost zcela nepříznivá. Jinak ale se doporučuje, pokud možno, oseté pařiště, ještě než semena vyklíčila, denně odkrývati. Zvláště také proto, že snadno hrozí nebezpečí vniknutí polních myší nebo hrabošů do pařiště, které v krytém snadno mohou způsobiti veliké škody.

Ale ještě jest tu také jiný důvod, proč jest dobře osetá pařiště denně odkrývati. Zvláště tehdy, byla-li zakládána záhy, zvaná raná, pro vypěstování rané sadby, ať už pro volnou půdu nebo pro rychlení v pařištích dalších, kdy bývá použito teplého hnoje koňského, který vypařuje více a také napomáhá vlastní teplotou vypařování vody ze země. Ta nahromaďuje se pod okny, která musí těsně přiléhati a doléhati, aby bylo zabráněno unikání teploty, mnoho par, které by mohly na výsevech způsobiti škodu, zvláště srážením se v kapky na oknech a stékání. Ale i mnoho škodlivých výparů z hnoje uniká ještě do prostoru mezi okny a zemí a všechny ty musí býti denně z pařiště vypouštěny. Stačí také, zvláště za většího chladna, pouhé nadzvednutí každého okna a okamžité spuštění.

Jakmile ale semena začínají klíčiti, což v pařišti, v uzavřenějším a teplejším ovzduší nastává, alespoň u některých druhů semen, již po 4-5 dnech, pak musíme pařiště odkrývati denně, ba i za nepříznivé povětrnosti, alespoň na 1-2 hodiny. Nyní musí býti mladým rostlinkám bezpodmínečně přiváděno světlo každého dne - vždyť čím mladší rostlinky, tím snadněji vytahují a pak ihned klesají. Odkrýváme za jasných dnů ihned po východu slunka, bez ohledu na to, zda také již jíní, způsobené mrazem, sešlo, nebo zda dosud teplota vzduchu nedostoupila bodu mrazu. Slunečné paprsky, které po východu slunce začínají na sklo dopadati, lomí se a zahřívají vzduch uvnitř pařiště. Za chmurných dnů můžeme pařiště odkrýti i o něco později, za chumelenice určitě ale za poledne a ponecháme pařiště odkryté do 1-2 hod. odpoledne, třeba bychom byli nuceni spadaný sníh s oken stále odmétati.

Ovšem že neopemeneme i za největšího chladna vzduch v pařišti vyměňovati, tedy alespoň tak, jak bylo naznačeno, pouhým nadzvednutím a opětovným spuštěním všech oken. Za povětrnosti příznivější ovšem vzduchujeme více, podkládáním oken zvanými dřevy vzduchovacími, ozubenými, takže můžeme dle potřeby dávati vzduchy menší, nebo větší. Za silnějších a chladných větrů, před kterými musíme mladé sazeničky chrániti, je-li jinak ale slunečno, vzduchujeme vždy dle či po směru větru, tedy také namísto shora někdy zdola, ba i ze strany. Doba, po kterou vzduchujeme, jest odvislá od povětrnosti samé.

Se zakrýváním pařišť, není-li to z nějakých důvodů nutné, mnoho nespěchejme. Čím více můžeme rostlinkám dopřáti světla, tím lépe. Rostlinky zůstanou nižší, ale lépe zesilují. Vzduchováním se otužují, lépe vzdorují vnitřním i zevním nepříznivým vlivům a zaručují posléze po vysázení do volné půdy zdravější další vývin.

Za slunečných dnů přikrýváme pařiště ihned po západu slunka, takže zachytíme ještě poslední tepelné paprsky, vniknuvší sklem do pařiště a zabezpečujeme rostlinkám potřebnou teplotu na celou dobu noční.

Třebaže, jak uvedeno, jest dobře rostliny hojně vzduchovati a je otužovati, přece jen smí se tak díti s určitou opatrností - nesmíme je nachladiti, proti čemuž jsou zvláště některé druhy zelenin - kedlubny, květák, celer a rajská jablíčka velice citlivé.

Zálivku pařišť provádějmež také velice opatrně. Třebaže nesmí se semenáčkům nedostávati potřebné vláhy v půdě, zase nadbytek vláhy může způsobovati veliké škody. Zaléváme tedy pouze tehdy, když zem v pařišti oschla, a pak vždy vodou, jejíž teplota měří asi o 1-2 stupně více, než vzduch nebo zem v pařišti. Chladnější voda, stejně také teplejší, může míti nepříznivé následky v zápětí. Mimo to smíme zalévati pouze záhy po odkrytí pařiště a pouze za dnů slunečných, kdy máme jistotu, že zálivková voda jednak prosákne do hlubších vrstev nebo zase do večera zcela oschne. Za pochmurných, chladných, deštivých a sněživých dnů nezalévejme pařiště nikdy, i kdybychom pozorovali, že rostlinky trpí suchem a poněkud vadnou. Je jim to zdravější, než trpěly-li by vlhkem a zůstala-li by na nich lpěti voda, která by za nepříznivé povětrnosti venku snadno mohla způsobovati vnikání drobnohledných hnilobných hub. Také černání stonků mladých sazeniček (kapustovitých zvláště) bývá nejčastěji následek přemírného vlhka v pařišti.

Pokračování...

Zdroj: Vaněk Jindřich: Vaňkův zahradnický rádce. Praha, Čsl. semenářské závody Jindřich Vaněk 1929.

-dk-